Bảng giá Hosting thương mại

Bảng giá Hosting thương mại


Doanh nghiệp vừa

16GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 16

Backup: Miễn phí

840,000
₫/tháng

10,080,000
₫/năm

Doanh nghiệp vừa +

20GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 20

Backup: Miễn phí

1,000,000
₫/tháng

12,000,000
₫/năm

Doanh nghiệp vừa ++

30GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 30

Backup: Miễn phí

1,340,000
₫/tháng

16,080,000
₫/năm

Doanh nghiệp lớn

50GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 50

Backup: Miễn phí

2,000,000
₫/tháng

24,000,000
₫/năm

Doanh nghiệp lớn +

60GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 60

Backup: Miễn phí

2,334,000
₫/tháng

28,008,000
₫/năm

Doanh nghiệp lớn ++

70GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 70

Backup: Miễn phí

2,670,000
₫/tháng

32,040,000
₫/năm